• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Podwykonawca UDT - Laboratorium

Podwykonawca Urzędu Dozoru Technicznego


ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTIC POLSKA SP. Z O. O. OFICJALNYM PODWYKONAWCĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ LABORATORYJNYCH METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ
.

    Labaoratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. zostaje w czerwcu 2012 roku zakwalifikowane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu jako podywkonawca Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratryjnych urządzeń technicznych pozostających pod nadzorem UDT zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

      Kompetencje AED Polska Sp. z o. o. potwierdzone świadectwem podwykonawcy UDT w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych metodą Emisji Akustycznej zostają zarejestrowane pod indywidulanym numerem LB - 242/27 i są bezpośrednią kontynuacją rozwoju prac naszych specjalistów oraz pracowników laboratorium w dziedzinie badań neiniszczących oraz technik diagnostycznych, mających na celu określenie stanu technicznego urządzeń technicznych.
AED Polska Sp. z o. o. już w lipcu 2007 roku zdobywa świadectwo uznania techniki badawczej (NM-006/07) nadane przez CLDT w Poznaniu przy UDT w Warszawie, w zakresie stosowania metody emisji akustycznej na urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu z ukierunkowaniem na urządzenia ciśnieniowe.

Aktualne uprawnienia LB - 242/27 przedstawiamy poniżej.

 
  


Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001