• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Inne metody >> Badanie "ET"

Badanie "ET"

Metoda prądów wirowych

Jest to metoda należąca do metod „badań powierzchniowych”. Metodę prądów wirowych stosuje się w obiektach przewodzących prąd elektryczny. Badanie polega na umieszczeniu obiektu w obszarze działania zmiennego w czasie pola magnetycznego, które jest wytwarzane przez przetwornik indukcyjny. Amplituda i faza sygnałów z przetwornika zawiera informację o występowaniu nieciągłości obiektu. Metodą tą można też wykrywać zmianę składu materiału oraz struktury obiektu.

Główne dziedziny zastosowań:

- Rurki wymienników ciepła: skraplaczy pary, chłodnice oleju, w elektrowniach atomowych i konwencjonalnych

- Przemysł chemiczny, petrochemiczny

- Urządzenia klimatyzacji

- Wały wirników

- Detale silników lotniczych

- Wężownice

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001